• Home
  • General
  • ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 : THAILAND SAFE@WORK 2019

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 : THAILAND SAFE@WORK 2019

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 : THAILAND SAFE@WORK 2019

 

กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓  ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand  มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”  โดยงานดังกล่าวจะจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและกาสาธิต รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีอวนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

พร้อมพบกับทีมงานของบริษัทเรา " Hall 102 บูธ S8 " ที่จะนำสินค้าใบมีดคัตเตอร์และมีดเซฟตี้ หลากหลายชนิดไปโชว์ในงาน เพื่อคนท่านที่สนใจได้ทดลองใช้งานทดสอบคุณภาพของสินค้าด้วยครับ แล้วพบกันในงานครับ